| Links | Sitemap | Beheer |
We hebben 1 gast online

 


Geacht CDA-lid,
Wanneer u niet recent emailbericht van onze secretaris heeft ontvangen (namelijk de uitnodiging voor de onlangs gehouden ledenvergadering annex afsluiting van het seizoen met een barbeque) verzoekt onze secretaris u om uw emailadres via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. aslob67@gmail.com aan hem door te geven. Hij dankt u bij voorbaat daarvoor.


 We zijn te vinden onder de naam: @cda_lingewaard

CDAlingewaard

Welkom!

 

 

Geacht CDA-lid,

 

Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u namens het bestuur een gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. Daarbij nodig ik u uit voor de ledenvergadering van het CDA Lingewaard op maandag 23 januari vanaf 20.00 uur.

De ledenvergadering wordt gehouden in Mea Vota, Boskoops Glorie 33, 6851 VH Huissen. Introducees zijn deze avond meer dan welkom.

Het programma staat in het teken van de verkiezingen. We starten met de landelijke verkiezingen. De verkiezingen voor de tweede kamer staan gepland op 15 maart 2017. Jan Hutten, Gelders kandidaat voor het CDA bij de landelijke verkiezingen, komt bij ons op bezoek. Hij geeft om 20.00 uur een presentatie en er is ruimte om met hem in discussie te gaan.

Vervolgens maken we vanuit de landelijke verkiezingen de overstap naar de lokale verkiezingen. De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 gaan in 2017 waarschijnlijk het belangrijkste onderwerp worden op de agenda van het bestuur en de ledenvergaderingen.

Rene Abels en Niek van Alst hebben meegedaan aan de CDA1000 om met 1.000 CDA leden tot het verkiezingsprogramma voor het CDA bij de landelijke verkiezingen te komen. Zij komen een toelichting geven op dit proces. Vanuit deze toelichting willen wij samen met de leden bepalen hoe te komen tot een kwalitatief en aansprekend verkiezingsprogramma voor het CDA Lingewaard bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Ik hoop u op de ledenvergadering te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur, 

Aart Slob

Secretaris CDA Lingewaard

 

 
De Ressense variant
Belangrijk agendapunt was de ontsluiting van Bemmel. Voorgesteld werd de oude ontsluitingsroute via Ressen te heropenen. De inwoners van Ressen waren hier niet zo gelukkig mee. Het CDA heeft deze vergadering toch voor deze Ressense variant gestemd. Niet omdat het CDA persé auto's door Ressen heen wil leiden; wel omdat het CDA veel waarde hecht aan een goede ontsluiting van onze mooie gemeente voor alle inwoners in alle richtingen, zonder afhankelijkheid van Arnhem en Nijmegen.
 
Wat ons betreft blijven er zo veel mogelijk wegen open om het verkeer gespreid te kunnen afwikkelen, zodat er in Lingewaard geen verkeersinfarcten ontstaan. Het voorstel is niet aangenomen. Besloten werd – met steun van het CDA – t.z.t. een nader onderzoek uit te voeren naar de dan optimale ontsluiting van Bemmel.
 
Een ander onderwerp betrof de bibliotheek. Mede op initiatief van het CDA komt er nu ook een servicepunt in de kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen.
16 december 2016
 
 
De Bibliotheek dichtbij voor iedereen.
Afgelopen raadsvergadering stond het bibliotheekbeleid op de agenda.
Het CDA vindt een bibliotheek met een brede en toegankelijke collectie, die dichtbij is voor iedereen in Lingewaard heel belangrijk.
Volgens het raadsbesluit realiseert onze gemeente dit met 3 fysieke vestigingen in de kernen Bemmel, Huissen en Gendt.
Het vooralsnog gereserveerde budget voor het bibliotheekwerk is door de eerdere bezuinigingen niet toereikend genoeg om in de kleine kernen een fysieke voorziening te realiseren.
Dat is echter wel een wens van het CDA: ook in de kleine kernen willen wij een servicepunt realiseren. Bij voorkeur wordt dit servicepunt gesitueerd in de sociaal culturele centra, waarbij daarnaast een budget gereserveerd wordt om de samenwerking tussen school en servicepunt goed vorm te geven.
Hiermee vinden wij dat er een impuls gegeven wordt aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de kleine kernen.
Helaas staakten de stemmen en wordt dit voorstel volgende raadsvergadering wederom in stemming gebracht.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

22 november 2016

 

Lingewaard financieel gezond en op koers, Algemene beschouwingen over de begroting 2017

De begroting vormt hét document waarmee B&W de financiële middelen worden verschaft om het te voeren beleid in 2017 te kunnen bekostigen. In die zin is de begroting zeer richtinggevend en kaderstellend. Gisteren hebben we een hoge mate van gelijkgezindheid in de gemeenteraad mogen ervaren als het gaat om waardering voor de inhoud van deze begroting. Wat wij als CDA hebben ingebracht leest u in het bijgevoegde document.

Voorgaande jaren stond de gemeente door een ongunstige vertreksituatie en enkele financiële tegenvallers in de rode cijfers, maar inmiddels is de gemeente financieel gezond. Reden voor enkele partijen om nieuwe uitgaven voor te stellen. Hoe zinvol ook; die voorstellen kosten geld en de eerste prioriteit is om de gemeente financieel gezond te houden. Bovendien zijn er nog dossiers die qua kosten hoogst onzeker zijn. Daarom steunde het CDA die voorstellen niet. Eerst sparen en daarna pas uitgeven.
Daarnaast heeft het college becijferd dat zo’n 90% van de voorgenomen acties uit het coalitieakkoord zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn genomen of het komend anderhalf jaar nog opgepakt gaan worden. Bepaald een mooie score!
Voor vijf raadsleden was het presenteren van zo’n huishoudboekje en rapportcijfer niet goed genoeg; reden voor hen om de begroting af te keuren. Het zij zo; alle andere raadsleden inclusief de CDA-fractie weten het wél te waarderen.

 

11 november 2016

De beschouwing van het CDA leest u hier download

 

Spreiding van woningbouw en van verkeersontsluiting
De Nota wonen handelt over welk type woning in welke aantallen wáár te bouwen. Uitgangspunt is: de plaatselijke behoefte dekken in de eigen kern. Dat is knap lastig, omdat in meerdere kernen daarvoor benodigde m2 bouwgrond ontbreekt. Dat wordt schrijnend,  als het gaat om voldoende woningen voor mensen die het niet zo breed hebben; statushouders en minima. Wanneer de ene doelgroep een (wettelijke) voorrangspositie heeft ten opzichte van de andere, leidt dat tot verdringing en nóg langere wachttijden. Het CDA heeft het college opgeroepen om te proberen bij de provincie toestemming te bemachtigen voor méér woningen en beter gespreid over de kernen dan nu gepland. Inbreiding waar mogelijk; uitbreiding waar het niet anders kan.

Daarvoor onderschreef het CDA (en schreef zelfs mee aan) de motie van LingewaardNu. Zie download

Daarnaast dienden we zelf een motie in om Maliebaan in Angeren niet langer tot woonlocatie te bestempelen. Zie download

Beide hoefden niet in stemming gebracht te worden omdat het college ze bij monde van wethouder Johan Sluiter overnam (omarmde, zoals dat in politieke termen heet).

Waar gewoond wordt, is er ook verkeer(safwikkeling). Voor de ontsluiting tussen Bemmel en Nijmegen speelt de keuze tussen Dorpensingel , de vroegere Ressense op-en afrit en de huidige ontsluiting handhaven. Afweging van alle belangen - verkeersonveiligheid, verkeersoverlast, milieubelasting, ruimtebeslag, wegprofiel , (fruitteelt)bedrijfsbelangen, kosten én snellere realisatie - maakt dat het CDA tégen een knip in de Vossenpels en vóór onderzoek naar álle (andere) varianten is.
Dat onderzoek zegde het college bij monde van wethouder Theo Peren toe.

16 juli 2016

 

De kaders voor 2017
De Kadernota vormt hét kompas voor te voeren beleid in 2017. Er is – net als voorgaande jaren – amper geld voor andere dan wettelijk vereiste investeringen. Verheugend daarom, dat een tussenrapportage over de “stand van zaken uitvoering van het collegeprogramma” uitwijst, dat desondanks 90% van de voor deze raadsperiode voorgenomen plannen zijn uitgevoerd, worden uitgevoerd  of zullen worden uitgevoerd. Dat stemt het CDA tevreden. Het getuigt van slagvaardigheid en van het voeren van een no-nonsensbeleid. Complimenten daarvoor!
Eén B&W-voorstel sprong er voor het CDA uit: 100.000 euro reserveren (zowel in 2017 als 2018) om ambtelijk voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet. De Omgevingswet is de bundeling van ruimtelijke ordening, natuur en milieu in één. Die wet wordt niet vóór 2019 in Den Haag vastgesteld. Daarom lijkt ons de voorbereiding in 2017 prematuur. De wethouder zegde echter toe de bestedingen gedegen te zullen rapporteren.
Verder blijft er altijd wat te wensen (wat niet direct geld kost). Zo riep het CDA B&W op om het welstandbeleid (bouwplannen beoordelingen door de  welstandscommissie) met de raad te analyseren. Dat gaat voorjaar 2017 gebeuren.
8 juli 2016

De volledige beschouwing van het CDA leest u hier download

 

Algemene beschouwingen over de jaarrekening en jaarverslag

Jaarrekening en jaarverslag vormen dé documenten waarmee B&W verantwoording afleggen over het gevoerde beleid in 2015. Ondanks financiële tegenvallers als Presikhaaf en Bergerden haalt Lingewaard nog altijd voldoendes op haar jaarrekening-rapport; maar het is krap aan. De Rekenkamercommissie wees op de grote omvang van de rapportages, hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt. Maar als de raad op detailniveau geïnformeerd wil worden, roept dat als vanzelf uitgebreide rapportages op. Wij hebben de collega-raadsfracties opgeroepen terughoudender te zijn in het stellen van detailvragen. De Rekenkamercommissie waardeert de nauwgezetheid waarmee afwijkingen van de begroting worden toegelicht. Instemming was er van de huisaccountant voor de wijze waarop B&W al in 2016 een herstelplan voor het wegwerken van de tegenvallers van Presikhaaf en Bergerden inzetten. Veel belangrijker vindt het CDA, dat de beschikbare middelen voor het sociale domein toereikend bleken en nog veel méér, dat ons geen wanklanken over structurele tekortkomingen in de uitvoering hebben bereikt. Situaties zoals in Oude IJsselstreek en Aalten bleven ons bespaard. Daarmee hebben wij college en organisatie gecomplimenteerd. Dit alles maakt dat het CDA tevreden terugkijkt op de prestaties van 2015.
30 juni 2016

De volledige beschouwing van het CDA leest u hier download

 

Praktische keuzes

Twee onderwerpen sprongen er uit: het bibliotheekbeleid en verkeersmaatregelen op de dijken.
Het bibliotheekbeleid richt zich op de inrichting van een kwalitatief hoogstaande bibliotheekvoorziening in Lingewaard, die bij voorkeur gevestigd is in een sociaal cultureel centrum. Het zwaartepunt van de Lingewaardse bibliotheekvoorziening – dat is wel duidelijk - komt te liggen bij 3 grotere vestigingen in de kernen Huissen, Bemmel en Gendt. Binnen de gestelde financiële ruimte is het niet mogelijk in élke kern een grote vestiging te realiseren.

Het CDA vindt het echter belangrijk dat ook voor de kleinere kernen een bibliotheekfunctie wordt ingericht; ten minste een uitleenservice.

  

Wat betreft de verkeersmaatregelen vond het CDA door middel van een amendement een ruime meerderheid bereid om de dijken open te houden voor gemotoriseerd verkeer en om de Paddenpoel niet af te sluiten. Maar diezelfde meerderheid besloot tegelijk wél tot de nodige snelheid remmende maatregelen. En dat op álle dijkvakken binnen de gemeente.

In beide gevallen een keuze voor een praktische invulling.
5 juni 2016

 

 

Inspraak door ZELF
Afgelopen donderdag vormde tijdens de Politieke Avond het onderwerp "Ruimte voor inwonerinitiatieven" onderwerp van gesprek. Eén van de insprekers betrof de heer Stefan Franken van ZELF. Zelf is een burgerinitiatief, gericht op interactie tussen mensen (zie www.zelf-lingewaard.nl). De inbreng van ZELF riep bij het CDA gemengde gevoelens op. Die zijn verwoord in een open brief.
De open brief leest u hier.
24 mei 2016

 

Sluitstuk van de raadsperiode
De raadsagenda bevatte niet echt zwaarwichtige discussiepunten. Een ‘heikel’ voorstel (€100.000 vrijmaken voor compensatiegroen zonder concrete bestemmingen) was onder onze druk voorafgaande aan de vergadering al teruggetrokken. Unanimiteit was er over het schrappen van een drempelbedrag voor leerlingenvervoer. Dit om de lagere inkomens te ontzien. Unanimiteit was er over het respecteren van eeuwigdurende grafrechten.  En ook over het afwijzen van een bouwvergunningplicht voor grafstenen. Over dat laatste onderwerp hebben we het college op de vingers getikt, omdat pas 2,5 uur voor de raadsvergadering de gevraagde informatie werd verstrekt. Dat is tegen de spelregels die we onderling hebben afgesproken.
Hiermee komt aan een bijzondere raadsperiode een rustig einde.

Hoewel de media de geschilpunten zo graag uitvergroot, heeft onze fractie steeds het gevoeld gehad met alle raadsleden goed ‘door één deur’ te kunnen. Zo werd variërend van onderwerp tot onderwerp met alle fracties goed samengewerkt. Bijvoorbeeld met B06L2000 op het vlak van de bestemmingsplannen; met LingewaardNu over de algemene begraafplaatsen; met GroenLinks en D66 op het vlak van duurzaamheid en met diverse fracties gezamenlijk, als het gaat om het verzet tegen automarkt en multifunctioneel uitgaanscentrum annex gokpaleis.

Natuurlijk zijn niet al onze wensen gerealiseerd. Dat lukt in coalitieverband sowieso al nooit en in crisistijd door gebrek aan financiële middelen al helemaal niet. Of het afschieten van de trolleylijn een juiste blijkt, zal de toekomst uitwijzen. Recent verkeerskundig onderzoek lijkt nu al het tegendeel te bewijzen. Het is ons daarentegen wel gelukt om de noodzaak van woningbouw omwille van de leefbaarheid op de kaart te zetten.
Een gouden greep bleek, na de tussentijdse val van het college, om de vacatures van twee partijgebonden wethouders op te vullen met één ‘neutrale’ wethouder. Voor het smeden van die ‘tweede coalitie’ nam onze fractievoorzitter het initiatief. Hiermee werd (nadat al een GroenLinks-wethouder was ingewisseld) alsnog een constructief en betaalbaar samenwerkingsverband gesmeed, dat gedurende de resterende raadsperiode ook nieuwe zaken wist aan te pakken. Zo werd er orde op financiële zaken gesteld; werden begroting en jaarrekening transparanter en het frisse idee gelanceerd om overbodig onroerend goed te verkopen omwille van het plegen van groot onderhoud aan te behouden gemeente-eigendommen én ter financiering van multifunctionele sociaal-culturele centra. Dat bracht weer dynamiek terug in het bestuur.

De fractie dankt eenieder voor de constructieve samenwerking en het door de kiezer gestelde vertrouwen. Wij rekenen erop dat de kiezer op 19 maart een verstandige keuze zal maken.
14 maart 2014
 

Providentia stap verder; time-out voor super in Haalderen
 

Besluitvorming over de financiering van Providentia bleek een formaliteit. Alle neuzen staan dezelfde kant op. Dat is fijn. Vooral voor de toekomstige gebruikers; de inwoners uit Gendt. Een succes voor burgerparticipatie. Na afloop kwamen initiatiefnemers voor de Providentia-plannen met name onze fractievoorzitter bedanken voor het feit, dat hij een halfjaar geleden achter de schermen, toen de wisselwerking tussen gemeente en de initiatiefnemers dreigde vast te lopen, de planvorming toch weer vlot wist te trekken. Achter de schermen worden soms de grootste successen geboekt.
De plannen voor een supermarkt liggen ingewikkelder. Zeker het CDA onderkent het belang van een plaatselijke winkel voor de leefbaarheid in Haalderen. Maar of dit de juiste schaalgrootte en de juiste locatie is? Daar moet vooraf goed over nagedacht worden. Daarom ondersteunen wij de time-out. Zou de initiatiefnemer kiezen voor het Mariaplein, was het geen discussiepunt. Maar plannen die uitgerekend aan de tóch al verkeersonveilige Van de Mondeweg veel extra kruisend fiets- en autoverkeer veroorzaken, maakt dat een raad die zichzelf serieus neemt eerst de voorgenomen terreinindeling en de verkeersafwikkeling wil kennen alvorens weloverwogen het licht op groen te kunnen zetten. Er is daarna immers geen weg meer terug.
21 februari 2014 
Sociaal culturele centra en beheer groene ruimte
Gisteren stonden de vorderingen in het realiseren van de sociaal culturele centra in Bemmel en Huissen op de agenda; maar dit niet in besluitvormende zin. Het betrof enkel het ‘bijpraten’ van de raad. Dit resulteerde in het breed gedragen uitspreken dat er over enkele maanden voor wat betreft Bemmel een voorstel wordt verwacht aan de hand van twee inhoudelijk vergelijkbare presentaties voor de Donatuskerk resp. voor de Kinkel. Een vergelijking op basis van eenzelfde opbouw en aandachtspunten, zodat de raad ook zelf die vergelijking c.q. afweging kan maken. Over 'Huissen' werd met name de bezorgdheid uitgesproken over de wel heel trage voortgang.
Verder werd met name aandacht besteed aan het voorstel om geld te reserveren voor een groencompensatiefonds. In dat kader hebben wij ingebracht een inhaalslag op dit vlak op zich toe te juichen, maar dat dan wel aan de hand van een gedegen analyse per kern, resulterend in een concreet plan van aanpak, waarvan de financiering dan onderdeel behoort uit te maken. De wethouder zegde toe met voorbeelden te zullen komen van groenprojecten die als eerste in de ‘achterstandskernen’ zullen worden opgepakt.
Ook een ‘beheer’ tintje had de verordening voor de openbare begraafplaatsen. Hier spitste de discussie zich toe op hoe om te gaan met ‘eeuwigdurende grafrechten’, maar vonden wij het nodig om aan de kaak te stellen of het wel zo zinvol is om een vergunningenplicht op te leggen voor grafbedekking. Zeg maar een variant op de bouwvergunning ten behoeve van het plaatsen van een grafzerk. Volgens ons is dit overbodig administratief ‘gedoe’ en kunnen de criteria voor grafbedekking net zo makkelijk in de verordening zelf worden vastgelegd.
20 februari 2014
 
Positieve besluitvorming
Tijdens de raadsvergadering werd het merendeel van de voorstellen 'afgehamerd'. Dit wil in politieke kringen zeggen, dat de raad op voorhand met het voorstel instemt en dit voorstel dus niet meer inhoudelijk behandeld hoeft te worden. Daarbij hoorde ook de onderwerp 'Looveer-café'. Nog de ochtend voorafgaande aan de behandeling kwam het college met een aangepast voorstel waardoor (eindelijk) de aanduidingen 'hotel' en 'nachtverblijf' uit het plan werden geschrapt. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Hiermee werd in ieder geval het indienen van een amendement van deze strekking overbodig. Ook het agendapunt 'bestemmingsplan Huissensche Waarden' werd weliswaar inhoudelijk behandeld, maar leverde niet echt geschilpunten op. Wij hebben nog maar eens herhaald dat er in het kader van de voorgenomen ontgronding erg veel onderzoek is verricht en contra-expertises zijn uitgevoerd. Dit, in combinatie met het toegezegde uitgebreide monitoringprogramma maakt dat – met de kennis en kunde van vandaag de dag – wij met veel vertrouwen de realisatie tegemoet zien en dus vóór het plan stemden. Dit voorstel werd aangenomen met enkel de stem van GroenLinks tegen.
Overigens werd het voorstel voor een te bouwen twee-onder-een-kapper aan de Woerdsestraat unaniem afgewezen.
7 februari 2014
 
Een avond vol bestemmingsplannen
Afgelopen woensdag ging tijdens de Politieke Avond de aandacht vooral uit naar een aantal bestemmingsplan- gerelateerde zaken. Zo stond ter discussie of er aan de Woerdsestraat te Gendt op een braakliggend terrein een vrijstaande woning (wat de omwonenden willen) of (wat de eigenaren willen) een twee-onder-een-kapper gebouwd mag worden. De discussie daarover leverde de toezegging op van de wethouder om het overzicht van “inbreidingslocaties” (te bebouwen locaties binnen de bebouwde kom) te actualiseren en tevens te bezien of zo’n overzicht niet voor alle kernen te maken is.
Vervolgens kwam het voornemen aan de orde, om bij het Looveer in Huissen een (drijvende) horecagelegenheid met terras te realiseren. Omliggende bedrijven maakten zich met name zorgen over het feit dat in het conceptbestemmingsplan de aanduiding ‘nachtverblijf’ resp. ‘hotel’ was vermeld. En overnachtingen in de nabijheid van industrie biedt een garantie voor problemen. Tijdens de behandeling bleek dat vermelding van de term ‘nachtverblijf’ resp. ‘hotel’ een “foutje” was en uit het bestemmingsplan zal worden geschrapt. Probleem opgelost. Blijft alleen de vraag waarom dit foutje niet naar aanleiding van de ingediende bezwaren al was hersteld en daarvoor eerst een behandeling in de raadscommissie nodig was.
Het bestemmingsplan Huissensche Waarden vormde het klapstuk van de avond. Natuurlijk werd er het nodige gezegd over risico’s voor verzakkingen; totdat de aanwezige provinciaal ambtenaar Muit bevestigde dat er nog nergens in het kader van een ontgronding zóveel onderzoek was verricht en contra-expertises warenuitgevoerd. Dit in combinatie met het nu toegezegde uitgebreide monitoringprogramma maakt dat – met de kennis en kunde van vandaag de dag – met veel vertrouwen de realisatie tegemoet kan worden gezien.
24 januari 2014
 
Jaar goed afgerond
Gebruikelijk is dat in de laatste raadsvergadering van het jaar zoveel mogelijk nog lopende zaken worden afgewikkeld. Zo vormt de aanpassing van belastingtarieven een jaarlijks ritueel. Niet spannend, want inhoudelijk is daartoe al tijdens de begrotingsbehandeling besloten. En zo waren er meer hamerstukken.
Van groter gewicht is het vaststellen van nieuw afvalstoffenbeleid. Hiermee wordt de basis gelegd, zodat vanaf 2015 ons afval op een ordentelijke manier blijft worden ingezameld en afgevoerd. In het formuleren van dit beleid hebben we als CDA een belangrijke richtinggevende rol gespeeld. Wij ontvingen voor onze visie brede steun.
Maar het belangrijkste is toch wel dat - nadat de raad zichzelf de spiegel heeft voorhouden - dit geleid heeft tot het formuleren van nieuwe spelregels voor allerlei raadsbijeenkomsten. Nu deze spelregels duidelijk zijn geformuleerd en mits ze ook strikt worden nageleefd, moet dat de structuur van vergaderen en daarmee de sfeer en inhoud van raadsbijeenkomsten ten goede gaan komen.
Eerder besloot de raad, dat de omgeving Aloysiusschool in Huissen her-ontwikkeld moet worden. Die ontwikkeling zal de gemeenschap een financieel voordeel van anderhalf miljoen euro en extra parkeerruimte opleveren. Afgelopen jaar is een cultuurhistorisch rapport (Steenhuis-Meurs) gepubliceerd, dat constateert dat de Aloysiusschool deel uitmaakt van het ‘kerkelijk cluster’ met wederopbouw-kenmerken. Aanbevolen wordt om het karakter van dat cluster te behouden. De raad heeft dit rapport daarop de status van ‘toetsingskader’ toegekend. De meeste partijen beschouwen dat als een afspraak, dat de te plegen nieuwbouw het huidige gebiedskarakter niet mag aantasten en dat nieuwbouwplannen daaraan getoetst zullen worden.
Wethouder Telder heeft onlangs aangekondigd een vervolgonderzoek te willen laten uitvoeren; wat het gevoel oproept dat zijn intentie is om de Aloysiusschool de status van gemeentelijk monument toe te kennen. Sloop is dan niet meer mogelijk. Gelukkig vormden de voorstanders GroenLinks, D66 en LingewaardNu een minderheid en werd daar bij motie een stokje voor gestoken.
13 december 2013
 
 

 

Leden van Provinciale Staten brachten een werkbezoek aan het glastuinbouwreconstructiegebied Huissen-Angeren en aan glastuinbouwintensiveringsgebied Bergerden. Hier 3 CDA-gemeenteraadsleden met de voorzitter van de provinciale statencommissie Mobiliteit, Innovatie en Economie, de CDA'er Albert Schol.

4 december 2013

 

Algemene beschouwingen

Gisteren was de begrotings-raadsvergadering. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen, waarin alle fractievoorzitters hun algemene beschouwingen geven. Het systeem is vergelijkbaar met die in de Tweede Kamer in de tweede helft van september.
Theo Peren, onze fractievoorzitter, hield daar een gloedvol betoog. U kunt dat nalezen via onderstaande link.

15 november 2013 

De tekst van de Algemene beschouwingen leest u hierdownloadAlgemene beschouwingen

 

Deze keer geen 3-punter
Als een vergelijking wordt gemaakt tussen het besluitvormingstraject naar een nieuw bestemmingsplan en een voetbalcompetitie, was afgelopen donderdag de laatste speelronde aan de orde van een 2 jaar durende competitie. Tijdens eerdere gelegenheden waren al de nodige punten gescoord: schuilgelegenheden in open weilanden zijn mogelijkheid gemaakt, meer manoeuvreerruimte wordt geboden aan hobbyboeren, medewerking wordt verleend aan het plaatsen van tijdelijke onderkomens voor seizoenarbeiders. Maar natuurlijk probeer je ook de laatste speeldag nog een driepunter binnen te halen. Dat is niet gelukt. In een sfeervoller arena (wat een tafelkleedje al niet doet), hebben we vol ingezet op de aanval, maar deze werd steeds weer afgeslagen. Zo hebben we geprobeerd om de beperkingen voor land- en tuinbouw te verminderen; om verplichtingen voor de fruitteelt te versoepelen; sowieso het opleggen van minder regels en vergunningenprocedures te bewerkstelligen. Al dergelijke aanpassingen werden te ingewikkeld gevonden. Vandaag dus geen driepunter; maar dankzij de punten die eerder al gescoord waren al met al toch een eindstand op de ranglijst waar tevreden op teruggekeken wordt.
1 november 2013

 

Ook oog voor de kleinere kernen

Maandag 7 oktober maakte de Gelderlander melding van de antwoorden, die het college van B&W van Lingewaard gaf op vragen van onze fractie. De antwoorden bevestigen hetgeen al vermoed werd: woningbouwplannen worden tegenwoordig louter gebaseerd op statistieken en niet op de lokale behoeften.
Dit college doet vele goede dingen voor de gemeente, maar enkele zaken gaan minder goed. Oog voor de woningbouwbehoeften in de kleinere kernen is er een van. Onbegrijpelijk is dat het college in haar uitspraken geen onderscheid maakt tussen de diverse categorieën woningzoekers: starters, doorstromers, seniorenrespectievelijk koopwoningen versus huurwoningen. Duidelijk is dat de focus ligt op het benutten van vrijkomende gebouwen in het buitengebied. Zo’n keuze is echter maar voor een select aantal mensen weggelegd. Dit zijnook niet de woonlocatieswaar de starters en senioren op zitten te wachten. Voor de leefbaarheid in de kleine kernen, waaronder het in stand houden van de winkelstand, het verenigingsleven en de basisscholen, is het van groot belang dat starters en jonge gezinnen er kunnen wonen. Voor senioren, die aan de desbetreffende kern verknocht zijn, is het van groot belang in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen zolang dat fysiek haalbaar is. Voor deze doelgroepen vormen het ombouwen van een enkele kerk of leegstand winkelpand niet een voldoende oplossing.
De raad heeft in de Structuurvisie Lingewaard 2012 vastgelegd dat één van de zaken die extra aandacht behoeft het “versterken van de leefbaarheid en de identiteit van de woonkernen” betreft. Beleidsdocumenten van de Stadsregio bieden daar overigens ook voldoende ruimte voor. Het woonbeleid van de stadsregio (stimuleringsprogramma uit 2012) stelt immers de keuzevrijheid van bewoners centraal. Het uitgangspunt van dit programma is dat bewoners moeten kunnen kiezen hoe en waar ze willen wonen. De Stadsregiokiest voor het ‘Stimuleren en faciliteren van een vraaggerichte woningbouwprogrammering’. Daarbij ondersteunt zij, waar mogelijk, ‘innovatieve initiatieven uit de markt’.Onbegrijpelijk dat min of meer gelijktijdig met het vaststellen van de Structuurvisie door de raad het college in Stadsregioverband het woningcontingent liet maximeren. Hoewel, de Stadsregio (Commissie Bodegraven) schat de behoefte c.q. mogelijkheden van woningbouw binnen Lingewaard voor de periode 2010-2020 op 1700-2200 nieuwbouwwoningen.Binnen die aantallen zou het college de beleidsvrijheid, die de Stadsregio biedt, juist moeten aangrijpen om óók in de kleinere kernen woningbouw te realiseren. Van het woningcontingent moet een bescheiden deel beschikbaar kunnen zijn voor het leveren van maatwerk binnen de kleinere kernen.
Het nu uitgedragen standpunt heeft veel impact voor de Lingewaardse samenleving. Het is dan ook niet te begrijpen dat het college dit beschouwt als een uitvoeringszaak en niet de raad hierin om een beleidsuitspraak vraagt.De uitspraken van het college hebben geen consequenties op de hele korte termijn, maar wat ons betreft zal (bescheiden) woningbouw ten behoeve van de leefbaarheid in de kleinere kernen een thema voor de komende raadsverkiezingen worden.
Theo Peren, fractievoorzitter

 

Mammoetzitting over bestemmingsplan buitengebied
Na 2 jaar voorbereiding was gisteren het moment daar, om tijdens een Politieke Avond als raadsfracties van gedachten te wisselen over de gewenste inhoud van dat plan. Nu wil het geval dat de vorige generatie bestemmingsplannen dateert van de eind ’70-er en begin ’80-er jaren en toen zijn opgesteld door de voormalige gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen. En het is bepaald lastig om die drie verschillende plannen naar één uniform geheel toe te schrijven en bovendien om plannen die gebaseerd zijn op het tijdsbeeld van toen in één keer naar het niveau van 2013 te tillen. Op de hoofdlijnen van het planologisch beleid zal dat best wel lukken, maar als het gaat om de veranderingen die het nieuwe bestemmingsplan in individuele gevallen teweeg dreigt te brengen, is dat ingewikkeld. Zo leverde de bekendmaking van het ontwerpplan 178 inspraakreacties op. Hiervan gaan er zo’n 150 over individuele gevallen. Van deze insprekers namen er 20 de gelegenheid aan om de raad persoonlijk hun situatie nog eens uit te (laten) leggen. Ongeveer de helft van deze insprekers wist hun betoog met zodanige feiten te onderbouwen dat in de diverse raadsfracties de gevoelen overheerst dat er nu toch wel heel rigide gehandeld wordt. Natuurlijk moet je streven naar een rechtlijnige toepassing van het (nieuwe) beleid, maar er kunnen omstandigheden zijn om daar vanaf te wijken. Zoals een geval waar het college van B&W twee jaar geleden een brief schreef dat er een woning in het buitengebied gebouwd mag worden en nu van mening is dat er geen woning gebouwd mag worden. Of de uitspraak dat een fruitteler te weinig grondoppervlak ter beschikking heeft om als (volwaardig) agrarisch bedrijf te worden erkend, terwijl de betrokkenen kunnen aantonen als zodanig te functioneren en ook bij de instanties te boek staan. Na twee uur persoonlijke argumenten aangehoord te hebben, was het duidelijk voor de raadsfracties dat het niet zou lukken om in die individuele gevallen ‘even’ een besluit te nemen. In gezamenlijkheid is daarom besloten dat er een informele raadsvergadering belegd gaat worden, voorafgaand aan de officiële raadsvergadering van 25 oktober a.s. Wordt dus vervolgd.


Tussen de bedrijven door werd ook het grondbeleid behandeld. We hebben daarin bepleit dat particuliere initiatieven tot het realiseren van woningbouw vanuit de gemeente actiever zou moeten worden ondersteund; dat de functieveranderingsregeling in het buitengebied financieel aantrekkelijker voor de betrokkenen zou moeten worden gemaakt en dat de mogelijkheden van het toepassen van erfpacht nader zullen worden belicht. De wethouder gaat daar met Henk Gertsen nog een gesprek over voeren.
10 oktober 2013

 

Eerste raadsvergadering na zomerreces
Gisteren startte de laatste serie raadsvergaderingen naar de komende gemeenteraadsverkiezingen met een volle agenda. Het werd dan ook een latertje.

Sinds enige tijd past de gemeente voor nieuwe gevallen een nieuwe methode toe, voor het toekennen van financiële ondersteuning. het gaat om de financiering van de hulp in de huishoudens in die gevallen die dat nodig hebben. Het streven is erop gericht maatwerk te leveren en daarnaast een bezuiniging van € 350.000 per jaar te realiseren. Deze aanpak blijkt zeer succesvol. Maar er is ook een groep indicaties van het oude stempel. Gelijke behandeling betekent dat ook die ge(her)indiceerd zouden moeten worden. Maar daarvoor ontbreekt het geld. Het college stelde voor om voor die herindiceringen uit een andere WMO-potje € 61.000 te lenen. De oppositie én twee coalitiepartijen waren het daar niet mee eens. Zij vinden dat de indicaties wél moeten gebeuren (en dat de beoogde besparing moet worden bereikt), maar zónder financiële middelen. Onbegrijpelijk hoe PvdA en LBL hun eigen wethouder zo in de kou laten staan.

Maar er zijn ook lichtpuntjes.
Voor het CDA was zeer plezierig dat ons amendement - ondersteund door B06L2000 en VVD - om het afvalbeleid op een heel andere leest te schoeien uiteindelijk unaniem door de gehele raad werd aanvaard. Met name het al dan niet toekennen van een voorkeurspositie aan de Lingewaardse ondernemers en het al dan niet aanbestedingsplichtig zijn van het exploiteren van een milieustraat gaf aanleiding voor wat discussie. Maar vooral dankzij het feit, dat ons raadslid H. Arends stellig benadrukte, dat  het amendement beoogt richting te geven aan het uit te werken afvalstoffenbeleid en zeker niet een keurslijf beoogt te zijn, trok de wethouder over de streep. Hij gaf aan dat hij met de richting - die het amendement aangeeft - prima kan leven, wanneer er maar de nodige vrijheid wordt geboden om - gemotiveerd - daarvan af te wijken. Toen die bevestiging werd gegeven, was daarmee de kou van de lucht en schaarde uiteindelijk de gehele raad zich achter het amendement. Een krachtig signaal waar het college niet omheen kan. 
Na het 'loodsen' van enkele bestemmingsplannen door de raad (tijdens de juni-vergadering) een volgend voorbeeld van de praktische instelling waarmee de huidige CDA-fractie aan het werk is.
Nu maar hopen dat er tempo wordt gemaakt met het 'vertalen' van deze uitgangspunten naar een concreet uitgewerkt voorstel, zodat we gesteld staan wanneer per 1 januari 2015 de huidige contracten voor verwerking van GFT-afval en restafval aflopen.
20 september 2013
De definitieve tekst van het aangenomen amendement leest u hierdownloadDefinitief amendement afvalbeleid

 

Politieke Avond met hoog milieu-gehalte
Gisteren is uitgebreid stilgestaan bij het meest wenselijk geachte systeem van afvalinzameling in onze gemeente. Daarbij waren de wensen en suggesties van diverse zijden nogal pluriform. Het CDA vervolgens voorgesteld om een amendement te maken, waarin - op praktische leest geschoeid - een voorstel wordt gedaan om - zonder nu aan de fundamenten van het huidige systeem te tornen - toch enige verbeteringen door te voeren. Dat amendement zal onderwerp van de beraadslagingen worden over twee weken, tijdens de raadsvergadering op 19 september a.s.
Het amendement is hier te downloaden. Evenzo is hier een toelichting op het amendement te downloaden.
GroenLinks bracht een initiatiefvoorstel in om datgene te gaan ondernemen wat kostenneutraal op gemeentelijk niveau mogelijk is om het in stand houden van de bijenpopulatie te bevorderen. Die instandhouding is voor het hele ecosysteem van groot belang en daarbinnen ook voor de land- en tuinbouw. Denk daarbij aan het bevruchten van alle gewassen. Een initiatief waar wij ons volledig achter scharen.
5 september 2013

 

Betuweroute (en geluidoverlast)
In de Gelderlander, editie Betuwe van vandaag, wordt gerefereerd aan schriftelijke vragen die door het CDA zijn opgesteld en mede namens D66 zijn ingediend. Het krantenartikel geeft de essentie van die vragen weer: "D66 en CDA in Lingewaard willen weten of B&W van Lingewaard ook bezwaar gemaakt hebben tegen het verhogen van 'geluidproductieplafonds' door het ministerie van Infrastructuur, net als het college van Overbetuwe. Door die verhoging hoeft het rijk minder snel maatregelen te treffen om lawaai van snelwegen en spoorlijnen tegen te gaan."
Voor een volledige weergave van de gestelde vragen verwijs ik naar derubriek hiernaast. Het gehele krantenartikel is te lezen via http://www.gelderlander.nl/regio/betuwe/zorgen-om-overlast-geluid-betuweroute-1.3987680

4 september 2013

 

Beraadslagingen in open sfeer
Op de valreep is het gelukt, door als raad op initiatief van het CDA twee wijzigingsvoorstellen aan te nemen, om twee grote bestemmingsplannen vast te stellen. De deadline daarvoor was namelijk 1 juli 2013 en er kleefden bij aanvang van de vergadering nogal wat manco’s aan die plannen. Deze manco’s zijn dankzij die wijzigingsvoorstellen hersteld. Mooi gebaar daarbij is, dat beide besluiten unaniem genomen konden worden. Waarmee de mogelijkheid tot eendrachtige samenwerking binnen de raad maar weer eens werd aangetoond.
Helaas was die eendrachtigheid er niet op het dossier ‘Bemmelse ponymarkt’. Wat hierin wél bereikt kon worden, is dat de beoogde bezuinigingen eerst onderwerp van gesprek zullen zijn tijdens de eerstvolgende begrotingsbehandeling voordat het college hierin knopen doorgehakt.

Verder konden we kennismaken met de nieuwe burgemeester. Een goede eerste indruk, die verwachtingen schept voor de toekomst. We wensen haar veel succes en u allen een goede vakantie. Mocht u niet weggaan, ook Lingewaard heeft u op recreatief vlak veel te bieden.

28 juni 2013

 

Coöperatief en toch nog wel enigszins sociaal 

Vandaag was de blik gericht op voorjaarsnota en kadernota. En daarmee op de actuele situatie en van daaruit op wat we beleidsmatig en financieel wensen voor de nabije toekomst. Verheugend is dat op dit onderwerp de partijen elkaar nu wél wisten te vinden. namelijk in de collectieve keuze, om niet de begroting sluitend te krijgen via de voorgestelde OZB-verhoging maar daarentegen te kiezen voor verdergaande bezuinigingen. Daarvoor werd gebruikgemaakt van twee amendementen (wijzigingsvoorstellen) waarmee alle fracties zich konden verenigen. Chapeau, voor het feit dat eenieder daarvoor zijn (of haar) nek durfde uit te steken. Bovendien lukte het zelfs, mede op initiatief van het CDA, om de langdurigheidstoeslag voor de allerarmsten en het onderhoud van de dierenparkjes te behouden.
De algemene beschouwingen, zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter kunnen hier downloadworden gedownload.
21 juni 2013

Hoe sociaal is deze raad?
In zijn terugblik op de geboekte financiële resultaten over het afgelopen jaar, heeft onze fractievoorzitter geconcludeerd dat de financiële draagkracht van de gemeente helemaal zo slecht nog niet is. Maar ook geconstateerd dat teveel van het gemeentekapitaal is geïnvesteerd in onroerend goed. Alle reden om een groot deel ervan zo snel mogelijk van de hand te doen.
Voor de vrij beschikbare gelden moet zeer zorgvuldig worden afgewogen waaraan deze te besteden. De meerderheid van de raad (B06, LingewaardNu, Lokaal Belang en PvdA) wees een voorstel van het college af, om daarmee extra medewerkers aan te trekken om maatwerk te kunnen leveren in de maatschappelijke ondersteuning. Een afwijzing, omdat het college voor dit voorstel de verkeerde procedure had gekozen. Nu oogt het wel heel flink om het college hiervoor op deze wijze te kapittelen, maar feitelijk zijn de burgers die de hulp het hardst nodig hebben hiervan de dupe. Jammer dat een suggestie van VVD en CDA, om in ieder geval de grootste nood op dit vlak te lenigen, het niet haalde. Zo blijkt maar weer eens dat niet altijd de partijen die zich beroepen op hun sociale betrokkenheid er in de praktijk ook naar handelen.

De algemene beschouwingen, zoals uitgesproken door onze fractievoorzitter kunnen hier downloadworden gedownload.

20 juni 2013

 

Zo kan het ook…..
Een zaterdag vrijmaken, om de mens achter je collega-raadsleden beter te leren kennen, werkt heilzaam. Het leidt tot kennis en begrip voor elkaars achtergronden en drijfveren.

Afgelopen donderdag boden de diverse fracties elkaar alle ruimte om hun punt te maken. Zo kon B06L200 (terecht) benadrukken dat het college de budgetspelregels in acht moet nemen; LingewaardNu (terecht) dat de raad nog altijd het hoogste bestuursorgaan is; GroenLinks (terecht) bepleiten dat bij het maaien van bermen rekening wordt gehouden met de later dan gebruikelijk ontluikende bloemen en de effecten van het maairegiem op de bijenstand en mag D66 (conform haar wens) de gemeentelijke portretten van prinses Beatrix gaan veilen.

En het CDA? Wij kregen de toezegging, dat de raad zal worden geïnformeerd over het calamiteitenplan, dat klaar ligt om te worden gebruikt indien zich onverhoopt op de Betuweroute een calamiteit mocht voordoen. Een onderwerp met (gelukkig) de kleinste kans dat het actueel wordt, maar àls dat gebeurt voor de gemeenschap de grootste impact zal hebben.
31 mei 2013

 

Voltooid verleden tijd
De raadsvergadering van 25 april jl. verliep, zoals een raadsvergadering hoort te verlopen. Deze keer werd gedebatteerd aan de hand van hetgeen ons bindt en werd er niet op aangekoerst om de onderlinge tegenstellingen uit te vergroten. Ongetwijfeld speelde daarbij een rol, dat er geen onderwerpen te behandelen waren met een grote emotionele lading. Dat liet zich overigens ook afmeten aan de bescheiden belangstelling op de publieke tribune. Die combinatie zou naar onze mening tijdens eerdere vergaderingen wel eens de aanleiding gegeven kunnen hebben, om zo nadrukkelijk de confrontatie te zoeken. Welbewust formuleren wij het voorgaande in de voltooid verleden tijd. We hebben immers afgesproken om op 25 mei in een ongedwongen sfeer een eerste aanzet te geven om tot betere persoonlijke verhoudingen te komen. Dat besluit namen we als raad in unanimiteit, hetgeen ons hoopvol stemt over het te bereiken resultaat. Wij als CDA-fractie gaan dat gesprek dan ook aan, met de intentie om de vorige episode voltooid verleden tijd te doen zijn.

26 april 2013

 

CDA Lingewaard gaat rapport Pop bespreken
Op dinsdag 28 mei vindt een Algemene Ledenvergadering van CDA Lingewaard plaats, waarin de conclusies en adviezen van de heer mr. J.J.H. Pop worden besproken. Het betreft het rapport over de verstoorde verhoudingen in de raad respectievelijk met college en ambtelijke organisatie. Doelstelling is om te bepalen of en zo ja, op welke wijze het CDA om kan gaan met deze aanbevelingen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Alle CDA-leden zijn daarom van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden bij Mea Vota en begint om 20:00.

Het rapport kan hier downloadworden gedownload.

22 april/15 mei 2013

 

Voor aanpak hondenpoepoverlast (nog) geen draagvlak
Onder ruime publieke belangstelling hebben we gisteravond onze suggestie voor een nieuwe aanpak van de hondenpoepoverlast gepresenteerd. Een enkele toehoorder kwam met een constructieve suggestie, namelijk om het systeem eerst in een wijk uit te proberen of om eerst te testen hoe oud een hondendrol mag zijn om toch nog met succes op DNA getest te kunnen worden. Maar de meerderheid van de reacties, voornamelijk afkomstig uit andere politieke fracties, had een afwijzend karakter met de strekking: “dit kan niet werken”. Zo werd de veronderstelling geuit, dat het DNA-profiel na een regenbui al niet meer te bepalen zou zijn. Zelfs het weerleggen daarvan door iemand die daarvoor heeft doorgeleerd, met de mededeling dat de ‘houdbaarheid’ inderdaad weersafhankelijk is, maar zolang een uitwerpsel als zodanig herkenbaar is deze ook op DNA te onderzoeken is - hetgeen gedurende twee tot maar liefst acht weken het geval kan zijn - had geen invloed op de algehele stemming. De opmerking dat er niet vooraf duidelijkheid bestaat over het op basis van DNA-profiel leveren van een wettig bewijsmiddel voor strafvervolging is op zich juist, maar geldt voor ieder nieuwe bewijsmiddel zolang daarover geen jurisprudentie is gevormd. Ook de constatering dat er rekenkundig beschouwd op jaarbasis binnen Lingewaard 1,5 miljoen keer een hond wordt uitgelaten en de aanname van vier monsters nemen per werkdag een schrale trefkans oplevert, is rekenkundig juist maar gaat enerzijds voorbij aan het feit dat nu al vele hondenbezitters de hondendrollen wél opruimen en dat straks - zo is onze overtuiging - aanzienlijk méér zal zijn, maar gaat bovenal voorbij aan het luttele aantal processenverbaal die thans op jaarbasis worden uitgeschreven. Het is maar welk referentiekader je kiest......
Overall was de gevoelen dat de hondenbezitter, die nu de regels aan zijn laars lapt, niet voldoende door het te behalen financiële voordeel getriggerd zal worden om aan het systeem deel te gaan nemen. Dat is een gevoelen en dat laat zich niet aan de hand van feiten weerleggen zolang dat niet ergens in de praktijk is uitgeprobeerd.
Kortom, het ontbrak aan de overtuiging; aan het geloof, dat dit systeem in de praktijk kan werken. Daarmee kwam de vraag niet (meer) aan de orde of het CDA-voorstel ondersteuning verdient om de juridische en fiscale aspecten ervan ambtelijk verder uit te laten werken. Een geval van ‘jammer’. Maar ook dat is politieke realiteit.
5 april 2013

 

Revolutionaire doorbraak bestrijding overlast hondenpoep

De CDA-fractie in de gemeente Lingewaard heeft het college van burgemeesters en wethouders een ‘Hondenbeleid nieuwe stijl’ aangeboden om de overlast van hondenpoep te bestrijden. De kern van het voorstel is dat hondenbezitters met het opruimen van de ‘eigen’ hondenpoep een aanzienlijke reductie op de hondenbelasting krijgen en bijdragen aan een kostenverlagend hondenbeleid voor de gemeente. Door het vrijwillig afstaan van DNA-profiel van de eigen hond, maken zij controle achteraf mogelijk.


Methodiek van vrijwillige deelname
De hondeneigenaar wordt gestimuleerd tot vrijwillige deelname aan het DNA-registratiesysteem door een financiële beloning. Zij krijgen een groot deel van de hondenbelasting terug, wanneer er geen uitwerpselen van de hond in openbaar gebied worden aangetroffen. Dat betekent dat bij positief gedrag er enkel een basisbedrag aan hondenbelasting wordt betaald, dat toereikend is om de kosten van het nieuwe systeem te dekken. In het geval dat er wel uitwerpselen worden gevonden die via DNA gekoppeld kunnen worden aan de hond en daarmee de hondenbezitter, dan vindt de belastingteruggave niet plaats en bij herhaling volgt een boete. Hondenbezitters die niet deelnemen betalen de volledige, verhoogde hondenbelasting.

 

Goedkoper systeem
Initiatiefnemer van het nieuwe hondenpoepbeleid en oud CDA-raadslid Piet Boeijen: “Uit kostenraming blijkt dat het nieuwe systeem aanzienlijk goedkoper is dan het huidige  systeem omdat de opruimkosten van hondenpoep en alle hondenuitlaatplaatsen verdwijnen. We gaan uit van een mentaliteits- en gedragsverandering gebaseerd op een beloningssysteem. Welwillend gedrag van de hondeigenaar wordt beloond en vervuilend gedrag zorgt voor extra kosten voor de hondeigenaar.”


DNA-matching
Voor de implementatie van het beleid wordt elke hond op unieke wijze geregistreerd,  door het inbrengen van een chip. Daarnaast wordt een registratiesysteem aangelegd waarbij naast de n.a.w.-gegevens van de betreffende hond en eigenaar, tevens het DNA-profiel van de hond wordt vastgelegd. De DNA-techniek is dermate vergevorderd dat traceerbaarheid van uitwerpselen naar de eigenaar van de hond mogelijk is. Het traceertraject is opgezet in samenwerking met een gerenommeerd laboratorium in Wageningen, dat gespecialiseerd en gecertificeerd is in o.a. DNA-onderzoek van honden en uitwerpselen. 


Aanleiding
Net als andere gemeenten, kampt de gemeente Lingewaard met de overlast van hondenpoep. Het huidige hondenbeleid is gericht op het beperken van overlast door het aanwijzen van hondenuitlaatstroken en het heffen van hondenbelasting om hierin te voorzien. Het beleid is niet toereikend omdat de hondenuitlaatstroken voor hinder zorgen en niet voldoende helpen om andere publieke plekken poepvrij te houden. Hondenbezitters klagen over ziekteverwekkende uitlaatstroken en gebrekkige voorzieningen. Bovendien is de huidige hondenbelasting in de gemeente Lingewaard niet kostendekkend. Boeijen: “Een groot deel van de problematiek ligt in de toezichthouding en de handhaving. Het op heterdaad betrappen van de hondenbezitter op het laten liggen van de uitwerpselen is ondoenlijk. Daarom is gezocht naar een positieve, praktische en financieel haalbare methode om controle achteraf mogelijk te maken en vooral om burgers te stimuleren bij te dragen aan een schone leefomgeving.”


Presentatie en tijdpad
Het initiatiefvoorstel ‘Hondenbeleid nieuwe stijl’ wordt 4 april a.s. tijdens een Politieke Markt aan de politiek van de gemeente Lingewaard gepresenteerd. Ook burgers zijn op deze avond welkom om kennis te nemen van en mee te praten over het ‘Hondenbeleid nieuwe stijl’. Tijdens de Politieke Avond op 11 april a.s. zal hierover de politieke discussie plaatsvinden en op 25 april 2013 zal de gemeenteraad naar verwachting een definitief besluit nemen.  
 

Het voorstel kan hier downloadworden gedownload.

Bij het voorstel hoort een bijlagenrapport. Dat kan hier downloadworden gedownload.

 

23 maart 2013

 

Centrumvisie Huissen verder onderuit?
De verschuivingen na de laatste raadsverkiezingen hebben ertoe geleid dat het karakter van de Centrumvisie Huissen is verworden van een ‘rondje winkels’ naar een ‘lint van winkels’. Beide plannen gingen uit van een te realiseren serre-achtige horecagelegenheid op de markt. Naar nu blijkt, heeft Frans Schut gedurende zijn bewindsperiode de raad ‘om de ‘markt’ geleid’ door ruim 50 % méér m2 bouwoppervlak aan Geveling toe te zeggen dan waarmee de raad had ingestemd. Door deze actie is het horecaplein op de markt gedoemd te mislukken: het kan niet meer in de beoogde vorm en zal niet meer het beoogde karakter krijgen. Weer een gemiste kans voor Huissen. Door als CDA een amendement in te brengen en daarvoor volledige steun te verwerven in de raad, hebben we bedongen dat in de toekomst eerst de uitwerkingsplannen in de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Zo willen we op de markt - maar ook bij de Arnhemse Poort - trachten te redden wat er nog te redden valt.
22 maart 2013

 

De raad doet het ook nooit goed…..

Het afdrukken in de krant van vandaag van een op de website van de Gelderlander geplaatste reactie (van ene Willem; lekker anoniem) in combinatie met hetgeen de redactie zelf in haar commentaarrubriek plaatst, brengt mij tot de volgende reactie.


Vooral de raad heeft alweer gefaald in haar controlerende taak” en de burgemeester kon alleen doen wat hij deed “omdat de raad het hem toestond”, vindt Willem. Ik zou Willem erop willen wijzen dat het rapport met de conclusies dat nu voorligt, het resultaat is van een onderzoek waartoe de raad opdracht heeft gegeven. Het besluit tot dit onderzoek is genomen door alle partijen samen. Niet te negeren valt, dat dit zover gekomen is dankzij het doorzetten van de oppositiepartijen, die daar overigens hun politieke motieven voor hebben. Niettemin heeft dat ertoe geleid dat dit item opnieuw op de kaart werd gezet. Die eer komt deze partijen toe. 

Ik kan niet nalaten bij Willem te benadrukken, dat het voor raadsleden – die het raadswerk naast hun normale bezigheden erbij doen – onmogelijk is om persoonlijk alle declaraties van alle collegeleden te gaan controleren. Net zo min als een volledige raad van commissarissen in een bedrijf tot op bonnetjesniveau weet wat een directie declareert. Maar hier hebben we het over publiek geld; dus ben ik mij bewust dat mijn vergelijking wat mank gaat.
Om verkeerd declaratiegedrag te vermijden zijn controleregels ingevoerd. Zo ook bij de gemeente. Pijnlijk is dat uitgerekend een raadslid, dat ik zojuist alle lof heb toegezwaaid, een kartrekkersrol heeft gespeeld in het opstellen van die huisregels; die nu dus juridisch niet zo sterk blijken te zijn. Tenminste niet sterk genoeg om een kostenverhaal te rechtvaardigen. Met Willem vind ik dat ‘jammer’. Maar ook Willem zal vinden dat, wanneer een BOA hem een bekeuring voor het een of ander zou geven en vervolgens blijkt dat de lokale regels niet goed zijn, hij die boete niet hoeft te betalen. In zoverre getuigt het afzien van kostenverhaal op die onderdelen louter van zorgvuldigheid.


De commentator van de Gelderlander daarentegen vindt dat de raad voor een (te) ondergeschikt onderwerp overweegt om een referendum te gaan organiseren; met alle kosten van dien. Let wel, het besluit dát het referendum er komt, moet nog genomen gaan worden.
Met velen kan ik mij persoonlijk vinden in de stelling, dat je als raadslid gekozen bent om zelf beslissingen te nemen; ook als deze wat lastiger liggen. Maar waar de commentator wat aan voorbij gaat, is de vele emotie die de trolleydiscussie (op het politieke strijdtoneel en op straat; logischerwijze bovenal in Huissen) inmiddels heeft doen oplaaien. Onze stellige overtuiging is dat de keuze voor al dan niet doortrekken óók de inwoners van alle andere kernen raakt en dat je daarbij ook de verkeersproblematiek op langere termijn moet meewegen.
Optimaliseren van burgerparticipatie en doortrekken van trolleylijn 3 vormen twee speerpunten uit het raadsprogramma 2012 – 2014. In zoverre is een keuze voor een volksraadpleging over de trolley alleszins te rechtvaardigen. Maar dan wel graag tegen zo gering mogelijk kosten. De commissie die de besluitvorming voorbereidt, heeft nog een paar dagen om daar op te broeden.

16 maart 2013

 

Kafi rapporteert de resultaten van het integriteitsonderzoek

De directeur van Kafi, het bureau dat onderzoek verrichtte naar het declaratiegedrag en het besluiten tot c.q. verantwoorden van bestuurskosten, rapporteerde gisteren in de Valom de bevindingen. Hoewel wij het hele rapport nog niet hebben kunnen lezen, zijn enkele zaken al wel duidelijk. Ex-burgemeester Harry de Vries heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Wanneer je een OV-jaarkaart gebruikt en reiskosten op kilometerbasis declareert, kun je dat niet anders kwalificeren. Dat het toenmalige college (lees: wethouder van financiën) opdrachten verstrekte of hier althans mee instemde tot bedragen waarvan hij wist of kon weten dat deze het beschikbare budget verre overschrijden, zou aanleiding zijn voor een motie van wantrouwen; ware het niet dat de persoon in kwestie al vertrokken is. Maar ook het feit dat de ene ambtenaar erop vertrouwt dat de andere ambtenaar een bepaalde opdracht wel zal uitvoeren en omgekeerd, dat daar kennelijk geen heldere afspraken over waren, is zorgelijk. Daar blijft de organisatie in gebreke en daarvoor is de secretaris verantwoordelijk. Onze fractie werd op het hart gedrukt dat er op dit vlak al veel lering uit de voorvallen zou zijn getrokken. Tot slot is opmerkelijk, dat in eigen huis gedragcodes worden opgesteld, die in strijd blijken te zijn met regels vanuit Den Haag. Of dit een kwestie is van gebrek aan (juridische) kennis of de arrogantie 'het allemaal zelf wel te weten', zal ongetwijfeld nog aan de orde komen.
Wat verbazing wekt, is de conclusie in de Gelderlander van vanochtend, dat ook de raad tekort is geschoten. De raad wordt geacht te controleren, maar kan dat feitelijk alleen op hoofdlijnen. Wij zijn geen accountants! Op dit moment is werkelijk niet in te zien wat een raadslid had kunnen doen om deze excessen te voorkomen. Wanneer Kafi daar een andere opvatting over blijkt te hebben, zullen we ook als raad daarvoor het boetekleed moeten aantrekken en vooral lering uit moeten trekken.

14 maart 2013

 

Raadsvergadering met weinig inhoud maar des te meer irritatie

Wat had de agenda nu helemaal om het lijf? Een benoeming van een nieuw lid van de rekenkamercommissie; de besteding van een geldbedrag aan kunst in woonwijk de Essenpas; het veiligheidsprogramma;  besluitvorming over al dan niet een referendum en enkele ingekomen brieven. Met name de laatste twee vormden het hoogtepunt van de avond. Hoogtepunt, maar in negatieve zin! Iedere gelegenheid werd aangegrepen door de oppositie om de situatie rond voormalige burgemeester Harry de Vries enerzijds en de situatie tijdens de raadsvergunning van juni vorig jaar anderzijds - resulterend in een vertrek van de wethouders Schut en Janssen - aan de orde te stellen. Dat mag, maar doe dat dan beschaafd en op inhoudelijke gronden. Wanneer de waarnemend burgemeester beargumenteerd uitlegt, dat de rechtspositie van Harry de Vries is bepaald in Den Haag en het niet aan de Lingewaardse gemeenteraad is voorbehouden om daarover de oordelen laat staan besluiten, moet je daar een keer in kunnen berusten. Alle 'moddergooierij' van gisteren brengt mij tot de volgende overweging:
“Fatsoen moet je doen!”
Wanneer je als raadslid het gehakketak tussen oppositie- en coalitiepartijen moet aanhoren, doet dat je onwillekeurig terugdenken aan deze CDA-slogan uit de Balkenende-tijd. Destijds werd daar besmuikt om gelachen; het zou een hoog ‘spruitjeslucht’-gehalte hebben. Maar toch zou je willen dat fatsoenlijk gedrag nog vanzelfsprekend was.
Natuurlijk is het wrang om, na een tijdje mee aan het stuur te hebben gezeten, weer plaats te moeten nemen op de achterbank. Wij als CDA weten als geen ander hoe dat voelt. Maar om dan op die achterbank te blijven zitten mokken en voortdurend te blijven vitten op de vorige buschauffeur lost niets op; verziekt slechts de sfeer in de bus en verandert evenmin de route of eindbestemming. Zeker niet wanneer het voertuig een trolley mocht blijken te zijn.
We zijn tot elkaar veroordeeld om gezamenlijk deze reis te maken en roepen de amokmakers op om deze rit tot een fatsoenlijk einde te brengen; zonder dat er onderweg aan inzittenden of omstanders onherstelbaar letsel wordt toegebracht.

Harrie Arends, 8 februari 2013
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe coalitie gemeente Lingewaard


Na lang maar positief onderhandelen is er een nieuwe coalitie gevormd van 7 partijen. Ook is er een nieuwe wethouder gevonden. De heer Louis Dolmans gaat de komende 1,5 jaar de financien van Lingewaard ordenen.

De slogan van het CDA werkt: SAMEN KUNEN WE MEER.

(klik hier voor persbericht)

 

CDA wijst MUC af op feiten!

Het CDA Lingewaard heeft samen met een grote meerderheid van de raad het voorstel van B06-L2000 voor een Multifunctioneel Uitgaanscentum (MUC) verworpen. Het CDA ziet graag een jongerencentrum van allure in Lingewaard, maar niet met of dankzij een gokpaleis.

Onze besluitvorming is gebaseerd op een zevental inhoudelijke en procedurele feiten.

(klik hier voor het volledige artikel met een onderbouwing van de besluitvorming)

 

Bestuursergadering CDA Lingewaard

Op 9 juli heeft het bestuur van CDA Lingewaard vergaderd. Naast de voorbereiding voor de landelijke verkiezingen op 12 september is er uitgebreid stilgestaan bij de actuele politiek situatie in Lingewaard. Op dit moment wordt er een raadsakkoord op hoofdlijnen uitgewerkt.

 

Brede coalite in Lingewaard
In een tumultueuze raadsvergadering op 21 juni 2012, waarin de kadernota werd besproken, ging het mis in de huidige coalitie. Door de inbreng van een amendement van B06 en lingewaard.NU tegen de plannen van het eigen college over de trolleybus kwam het tot een vertrouwensbreuk tussen de vier coalitiepartijen. Daardoor kwam er een einde aan de bestaande coalitie.

In de afgelopen dagen heeft het CDA gesprekken met D66, GroenLinks en de huidige oppositie (LBL, VVD, PvdA en fractie Reijmers) gevoerd. Deze hebben geleid tot een besluit tot samenwerking. Dit besluit wordt uitgewerkt in een raadsakkoord op hoofdlijnen. De wethouders Schut en Janssen worden vervangen door één nieuwe wethouder, zonder plaatselijke politieke binding. Ook zal in het college een herschikking van taken plaats vinden.
De zeven partijen zijn blij dat er nieuw perspectief is, waardoor Lingewaard niet in een bestuurlijk vacuüm terecht komt en gaan eendrachtig werken aan een inhoudelijk en financieel gezond Lingewaard.
 

CDA-4daagse-Europa borrel

Ook dit jaar organiseert Maria Martens tijdens de 4daagse de tradionele Europa Borrel. De Nijmeegse Maria is Lid van de Eerste Kamer met Europa in de portefeuille en voor haar blijft de 4daagse een mooie aanleiding om CDA-vrienden bij elkaar te brengen.

 

U bent van harte uitgenodigd.

Maria Martens startte de traditie toen zij Lid was van het Europees Parlement. De wandelaars en bezoekers komen uit heel europa en is hiermee een goed voorbeeld hoe we binnen Europa vreedzaam en met plezier met elkaar optrekken. Dat is waar het in Europa ook om gaat!                   

Datum: dinsdag 17 juli 2012

Plaats: Cafe 't Hoofdkantoor, Hertogenstraat 127 te Nijmegen (024-3222690)

Tijd: 15.00 - 17.00 uur

(klik hier voor de uitnodiging)

 

CDA haalt € 14 miljoen binnen

Tijdens de behandeling van de Provinciale Voorjaarsnota heeft het CDA € 14 miljoen binnen gehaald voor dorps/wijkhuizen en glastuinbouw. Beide moties van Jan Hutten hebben een ruime meerderheid behaald en zijn dus aangenomen. Goed nieuws voor Lingewaard.

(klik hier voor nieuwsbrief juni)

 

Ledenvergadering 11 juni 2012

Op maandag 11 juni 2012 is in de Valom aan de Karstraat 2, 6851 DH te Huissen de voorjaarledenvergadering van de CDA afdeling Lingewaard gehouden.

 

De bijeenkomst begon om 19.30 uur met het gesloten gedeelte, waarin de jaarrekening, jaarverslag en de begroting zijn behandeld en vastgesteld. Vanaf 20.00 uur zijn we verder gegaan met het openbare gedeelte. Hiervoor was het tweede kamerlid Ger Koopmans uitgenodigd. Hij heeft ons inspirerend bijgepraat over de actuele politieke situatie in Nederland.

 

Het bestuur was zeer tevreden over de grote opkomst.

 

De verfrissing van het CDA

Onze partijvoorzitter Ruth Peetoom kondigde het al aan op het Partijcongres. Binnenkort gaan de leden van de werkgroep Organisatie het land in om uw mening te horen over voorstellen voor verbetering in de structuur en cultuur van onze vereniging.

De werkgroep is ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van het evaluatierapport 'Verder na de klap'. Uit dat rapport volgt dat de leden te weinig gelegenheid hebben hun inbreng te geven en de vereniging te veel is gaan lijken op een besloten bolwerk en onvoldoende aansluiting heeft bij de huidige netwerksamenleving.

De werkgroep heeft zich gebogen over die problemen en gezocht naar oplossingen voor een andere structuur en cultuur. Over die oplossingen wil zij graag met de leden in gesprek gaan tijdens 5 bijeenkomsten die in het land worden gehouden. Voor de provincies Gelderland en Overijssel is de debatavond georganiseerd op donderdag 22 maart 2012 in Brasserie Restaurant Korderijnk, Stationsstraat 31, 7391 EH Twello.

De bijeenkomst start om 19.30 met een inloop met koffie en eindigt om 22.00 uur met een informeel samenzijn. De uitkomst van de bijeenkomsten wordt door de werkgroep verwerkt in nde voorstellen die op 2 juni tijdens het Congres zullen worden besproken.

 

Om deel te nemen aan de debatavond op 22 maart is aanmelden verplicht via: www.cda.nl/organisatietour.

 

Bijpraten met de CDA-fractie uit de Provinciale Staten
Op 1 februari had de CDA-fractie Lingewaard de collega's uit de Provinciale Staten op visite om hen bij te paten op de dossier die ons in Lingewaard het meest bezighouden. Aan de orde kwamen onder andere:
- het behoud (in enige vorm) van een bibliotheekvoorziening;
- een toekomstige ontsluiting van Bergerden / Park Lingezegen naar de A325;
- de reconstructie van de glastuinbouw;
- de doortrekking van de A15.
 
De statenfractie toonde zich bewust van de impact die de doortrekking van de A15 kan hebben op de leefomgeving van de bewoners van Angeren, Bemmel en Doornenburg en bovenal die van Boerenhoek als dat niet gepaard gaat met de juiste geluidreducerende maatregelen. De fractie komt binnenkort terug om de situatie in Boerenhoek met eigen ogen te aanschouwen én gaat bij de gedeputeerde aandacht vragen voor een gedegen vergelijking van het rekenwerk van de expertgroep met dat van Via15. Naast het kostenaspect blijkt de voorkeur voor een brug ingegeven door de herinnering aan de dreigende dijkdoorbraak eind 1996 en het bestaan van een wettelijke regeling die het niet mogelijk zou maken om een gebied bij een dergelijke dreigende doorbraak te evacueren via een tunnel.

Succesvolle nieuwjaarsbijeenkomst

Op 23 januari 2012 heeft het bestuur van CDA Lingewaard een informele nieuwjaarbijeenkomst georganiseerd in Mea Vota te Huissen.

Onze fractievoorzitter Theo Peren heeft een toelichting gegeven op de recente politieke ontwikkelingen in Lingewaard. Vervolgens heeft Michiel Holtackers, 2e kamerlid voor het CDA, een toelichting gegeven op zijn persoonlijke drijfveren, de nieuwe strategische visie van het CDA 'kiezen en verbinden' en zijn landelijke en regionale ontwikkelingen met elkaar besproken. 

Het doortrekken van de A15 was bij de aanwezige CDA leden het onderwerp, dat de meeste emotie opriep. Uiteraard was er ook de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten. 

 

CDA verkiest feiten boven verwachtingen

Onder de titel: “Teleurgesteld in liberale partijen” reageert de heer Schut in de Nieuwe krant van 19 december 2011 zijn frustraties af op onder andere het CDA, over het feit dat de gemeenteraad niet  instemt met de komst van een automarkt naar Lingewaard. Zijn oordeel is teveel eer voor onze partij. Een ruime meerderheid van de raad, waaronder coalitiepartijen, stemden namelijk tegen.

Wanneer de heer Schut ons weg zet als liberale partij, doelt hij waarschijnlijk op het gegeven dat onze raadsleden in vrijheid hun afweging kunnen maken. Of bedoelt hij te zeggen dat  het CDA een democratische partij is die wél luistert naar de signalen uit de samenleving? Onze raadsleden kwamen ieder voor zich tot de conclusie dat er weliswaar allerlei verwachtingen worden gewekt, maar er geen zekerheden worden geboden. Noch op het vlak van verkeersafwikkeling, noch op het vlak van openbare orde en veiligheid, noch of het binnen de milieuregels past. Garanties van de initiatiefnemers blijken niet meer te omvatten dan een intentieverklaring. De intentie om de door de gemeente gemaakte voorbereidingskosten voor hun rekening te nemen. Over uitvoeringskosten zijn geen harde afspraken gemaakt. Alleen is er tijdens de raadsvergadering een email voorgelezen, waarin de toezegging wordt gedaan om maximaal 1 miljoen euro bij te dragen. Kennelijk is dat voor de heer Schut van voldoende gewicht; voor het CDA niet. Op globale toezeggingen kun je niet bouwen.

We hebben direct na de verkiezingen aangegeven constructieve oppositie te zullen voeren. Wanneer de heer Schut constateert dat het CDA heel veel nieuwe dingen in Lingewaard onmogelijk maakt, nodigen wij hem van harte uit om niet zozeer met nieuwe ideeen, maar vooral met zinnige en gedegen onderbouwde ideeen te komen.

(klik hier voor de volledige brief)

 

Dorpshuizen, wat zou zijn gerealiseerd wanneer het CDA nu in het college zat?
Zoals iedere politieke partij stelt ook het CDA prioriteiten. Voor het CDA zijn onder meer het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven essentiële zaken. Deze belangrijke onderwerpen komen bij elkaar als het gaat om de activiteiten die plaatsvinden in dorpshuizen. Dorpshuizen vormen bij uitstek de accommodaties waarbinnen verenigingen actief zijn en vrijwilligers zich inzetten. Daarom staan dorpshuizen hoog op de politieke agenda van het CDA.
 
Wij prijzen ons gelukkig dat Angeren sinds kort een accommodatie van formaat ter beschikking heeft in de vorm van het Kulturhus. Wat in Angeren is gerealiseerd, had het voorbeeld moeten zijn voor de overige kernen.
Met het CDA in het college was - na Angeren - nu de realisatie van dorpshuizen in Huissen en Gendt in uitvoering en in Bemmel op papier gereed geweest. Dát – zo is de overtuiging van het CDA – zijn zaken waar het de burgers van Lingewaard écht om te doen is.
 

College scoort onvoldoende

De CDA-fractie heeft als enige raadsfractie tegen de vaststelling van de jaarrekening 2010 gestemd. Het besluit van de fractie is mede gebaseerd op de toelichtingen van de accountant en de rekenkamer. De raad verlangt van het college vanaf heden dat er iedere zes weken inzage in het 'huishoudboekje' wordt gegeven.

(klik hier voor de volledige colum over de jaarrekening)


 

 

 

 

 

Copyright © CDA Lingewaard 2015. All rights reserved.

Design & Hosting door